Otevřený dopis k netransparentním dotacím na festivaly

Vážený pane náměstku,
vážený pane radní,
vážené členky a členové kulturní komise,
vážené členky a členové hodnotící komise dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti hudby,
vážené členky a členové kontrolního výboru, 

při zkoumání procesu schvalování letošních dotací v oblasti kultury nás zarazilo několik zásadních nesrovnalostí, které zpochybňují nezávislost schvalování dotací a jejich odborné posouzení. Konkrétně se jedná o dotace pro festivaly Brazil fest Brno, Československý Rockfest a JAKUBÁK OPEN AIR FEST.

Zcela nás zaráží, že byla udělena dotace pro festival Brazil fest Brno. Hodnotitelé z oblasti hudby, členky a členové kulturní komise Rady města Brna festival nedoporučili podpořit. Nicméně Rada města Brna se rozhodla na svém jednání dne 27. ledna 2021 neřídit doporučením svých poradních orgánů a navrhla festival podpořit ve výši 250 000 Kč. Následně Zastupitelstvo města Brna na svém jednání 16. února 2021 tento návrh přijalo. Považujeme ale za zneužití funkce radního, když jste, pane Fišere, hlasoval pro podporu festivalu, který sám v médiích propagujete a jste označován za autora myšlenky festivalu. Při hlasování jste neuvedl, že se nacházíte v podjatosti. Žádáme Vás, pane radní, o vysvětlení, proč jste tak neučinil. Je na místě se dále ptát, proč se Rada odchýlila od doporučení odborníků a jak se vypořádala například s námitkou komise “akce mj. nerozvíjí tradice Brna, nemá umělecké cíle, má spíše zábavný charakter. Pochybnost taktéž přináší fakt, že na webu festivalu je stále uveden jako pořadatel Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, a letos je už žadatelem o dotaci Ritmo Factory s.r.o.

Za zcela protisystémové pak považujeme situaci, kdy zástupce žadatele, zastupitel městské části Brno-střed, pan Roman Freimuth, hodnotil jako člen hodnotící komise pro oblast hudby a kulturní komise Rady města Brna žádost pro festival Československý Rockfest. Vzhledem k dramaturgii festivalu jsme navíc přesvědčeni, že se jedná o ryze komerční akci, která nepotřebuje veřejné dotace. Přesto byl pořadateli schválen grant ve výši 211 000 Kč. Ptáme se proto členek a členů obou komisí, jak byla zachována objektivita a nezávislost při hodnocení žádosti a zda žádost hodnotil i sám pan Freimuth, který byl ve střetu zájmů. Dále se ptáme, zda členky a členové hodnotící komise dotačního programu v oblasti hudby a současně členky i členové kulturní komise Rady města Brna nebyli vystaveni tlaku ze strany pana Freimutha, aby ohodnotili  festival, který zastupuje, v jeho prospěch. 

Loni i letos Rada města Brna podpořila projekt JAKUBÁK OPEN AIR FEST a v obou případech navzdory bodovému hodnocení hodnotící komise. V loňském roce krátila Rada peníze pro Akademické pěvecké sdružení Moravan z.s., Plaisirs de Musique, z.s. a Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s., a peníze přesunula festivalu spolku JAKUBÁK, z.s., jenž spojuje gastropodniky z Jakubského náměstí. Hodnotící komise loni ve svém hodnocení vyzvala žadatele spolek JAKUBÁK, z.s., aby hledal podporu v komerční sféře, a  taktéž konstatuje, že “není zcela jasná dramaturgie”. Letos v materiálu pro zastupitele uvádí, že “finanční plán není však přesvědčivě zpracován a požadavky se zdají velmi vysoké.” Jak jste se jako Rada vypořádali s těmito poznámkami? Jako politici jste zodpovědní za své rozhodnutí a my vás žádáme, abyste kompetentně odůvodnili, proč jste se neřídili doporučením v případě Brazil festu a akce na Jakubském náměstí. Jsme si vědomi, že celý proces udělování dotace dovoluje výše uvedené kroky a nemusíte se řídit odbornými posudky, ale považujeme za patřičné, abyste svá rozhodnutí vysvětlili. Obzvláště v situaci, kdy jste tak učinili dvakrát za sebou

Vážené členky a členové kulturní komise Rady města Brna,
vážené členky a členové hodnotící komise dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti hudby,

apelujeme na Vás, abyste doložili, že vaše jednání a hodnocení žádostí probíhalo nezávisle a že jste nečelili žádným tlakům na upřednostnění kterékoliv žádosti. 

Vážené členky a členové kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna,

oslovujeme Vás tímto, abyste zařadili body o výše zmíněných dotacích na svůj program jednání a posoudili, jestli nedošlo k porušení pravidel dotačního programu či jiných právních předpisů.

Vážený pane náměstku, vážený pane radní, 

jsme přesvědčení, že podobným pochybnostem je třeba předcházet pomocí systémových opatření. Žádáme vás tímto o otevření veřejné debaty o zkvalitnění udělování dotací a grantů v Brně. 

Krom výše uvedeného chceme upozornit, že považujeme za nekoncepční rozšiřovat počet městem podporovaných festivalů vzhledem k tomu, že prostředky z městského rozpočtu pro tuto oblast nejsou navyšovány a nové festivaly jsou podporovány na úkor snižujících se dotací pro etablované festivaly a soubory s dlouhodobou tradicí. 

Vedle úspěšných a uznávaných festivalů, jako jsou Maraton hudby Brno, Meeting Brno, Serial Killer, Groove Brno a Měsíc autorského čtení, máme nyní ve městě nové festivaly PopMesse, TrutnOFF/BrnON nebo Brazil Fest Brno. Odbor kultury Magistrátu města Brna zpracoval v této oblasti analýzu festivalů. Jak jste se jako členové Rady města zodpovědní za tuto oblast vypořádali s výstupy analýzy? Žádatelé na nové festivaly získávají dotace v plné požadované výši bez předchozích zkušeností. Jste si vědomi, že si festivaly navzájem konkurují v již tak malém prostředí, jakým město Brno je? Zavedené festivaly, kterým jsou kráceny prostředky, musí snižovat kvalitu svého programu. Jste ochotni za to nést politickou odpovědnost, když svými kroky podporujete raději kvantitu?

Celá věc je o to více zarážející, že navzdory ekonomickým dopadům pandemie na veřejné rozpočty město Brno současně škrtá peníze pro oblast kultury, ale nachází v ní rezervy pro festivaly nové. 

Již několik volebních období probíhá v oblasti brněnské kultury proces vedoucí ke kultivaci způsobu její účinné podpory. Úsilí vedoucí k efektivnímu, transparentnímu a smysluplnému rozdělení finančních prostředků inspirující všestranný kulturní rozvoj, je vytvářeno díky tomu, že se podařilo navázat  partnerství mezi odbornou veřejností, kulturní obcí a veřejnou sférou. Výsledkem podrobných debat a dlouhodobého společného úsilí je například i současný dotační systém postavený na odborném hodnocení hodnotitelských komisí odborníků volených veřejností. Respektujeme politickou odpovědnost volených zástupců za stav  financování kultury. Předpokládáme, že tato zodpovědnost se bude projevovat právě dodržováním a rozvíjením koncepčního usilování o transparentní a spravedlivý systém s jasně danými hodnotícími kritérii. Místo toho dochází k jeho obcházení a ignorování. Takovýto postup nabourává důvěryhodnost vedoucích představitelů města i jeho orgánů a také ohrožuje budovanou důvěru mezi kulturní obcí a politiky. Jedná se o popření dosavadního vývoje směrem zpět k politickému způsobu rozhodování o veřejných zdrojích, proti kterému se důrazně ohrazujeme.  

S pozdravem

za Brno kulturní

Tereza Raabová a Matěj Nárožný

–Odesláno na e-maily adresátů 22.3.2021–

PDF včetně poznámkového aparátu zde: Otevreny_dopis_dotace_festivaly

Pokud chcete pod otevřený dopis připojit svůj podpis, napište nám zprávu na e-mailovou adresu info@brnokulturni.cz

K dopisu se připojují níže podepsaní:

  • Líšeň sobě z. s., zastoupená předsedkyní Filipínou Cimrovou
  • Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s., zastoupený předsedou Ondřejem Pivodou
  • Divadlo Líšeň z. s., zastoupené předsedou Luďkem Vémolou
  • Irena Ošťádalová