Náš finální dopis reagující na odpovědi radního Marka Fišera a vedoucí Odboru kultury MMB Kateřiny Vorlíčkové na otevřený dopis k netransparentním dotacím na festivaly

Vážená paní vedoucí,

vážený pane radní,

v první řadě bychom chtěli poděkovat za Vaše reakce na náš otevřený dopis. Jsou důkazem, že komunikace mezi Magistrátem města Brna a kulturní obcí funguje a je pro obě strany důležitá.

Náš otevřený dopis jsme sepsali a odeslali na základě podnětů od širší odborné veřejnosti v Brně a nejasností ohledně toho, zda rozdělování grantů proběhlo právně i eticky řádně. Chceme být Magistrátu města Brna partnerem a pomoci předcházet podobným pochybnostem.

Některé z našich otázek byly uspokojivě zodpovězeny, některé nikoliv, nebo vyvstaly nové. Není například zřejmé, proč hodnotící komise jednotlivých programových dotací v kultuře a kulturní komise nenavrhly rozdělení veškerých financí alokovaných pro jednotlivé oblasti. A pokud po prvním kole zůstaly nerozdělené prostředky, jak uvádíte, proč nebylo vyhlášeno druhé kolo grantů? Podle jakého klíče byly rozděleny zbylé prostředky?

Jsme si vědomi, jaký kus cesty město Brno ušlo na cestě zkvalitnění dotačního systému. Vítáme změny k lepšímu jako např. přehledný web o dotacích, participace veřejnosti na složení komisí, větší důraz na problematiku střetu zájmů a další kroky, o kterých píšete pane Fišere. Stejně tak jsme si vědomi, že podle legislativy mají konečné slovo politici, kteří mohou jakkoliv změnit doporučení odborných komisí a nezohlednit tak výsledky propracovaného systému hodnocení žádostí. O to víc je naší snahou reflektovat tyto nesrovnalosti. Jsme přesvědčeni, že dokud se vyskytují otázky a silné pochybnosti ze strany kulturní obce i veřejnosti, existuje jistě prostor pro zlepšení.

I pro nás je zásadní téma koncepčnosti podpory velkých akcí – festivalů. Proto nás těší informace o připravovaném novém dotačním systému pro významné kulturní akce ve městě Brně, který by měl nahradit nesystémové a netransparentní individuální dotace. Vnímáme to jako krok správným směrem a jsme připraveni nový systém konzultovat.

Co se týká případného střetu zájmu pana Freimutha, dle vyjádření Odboru kultury Magistrátu města Brna byla jeho (ne)podjatost řešena ještě před naším dopisem. Nepřísluší nám v této kauze dále zkoumat podrobnosti, avšak považujeme za důležité, aby Odbor kultury i nadále vyžadoval striktní dodržování nepodjatosti u hodnotitelů a členů kulturní komise a v případě nedodržení jasně nastavených pravidel vyvodil důsledky.

Závěrem nám dovolte konstatovat, že pro zamezení námi popsaných pochybností je nezbytné, aby byly veřejné prostředky rozdělovány městem a jeho volenými zástupci správně jak z hlediska práva, tak i eticky a morálně. Zároveň vnímáme za potřebné, aby mechanismy rozhodování i jejich výsledky byly transparentní a přehledné i pro veřejnost.

Za Brno kulturní

Tereza Raabová a Matěj Nárožný

 

Pdf k dispozici zde