Diskuze k opatřením na zmírnění dopadů COVID-19 konaná 9.4.2020

Dne 9. dubna proběhla online diskuze k navrhovanému opatření na zmírnění dopadů na brněnskou kulturu, jíž se zúčastnilo na 50 zainteresovaných aktérů spolu se zástupci MMB. Videokonferenci zorganizoval spolek Brno kulturní. Tento text je stručným shrnutím hlavních bodů. Dostupný je rovněž audiozáznam a přepis diskuze.

Městské dotace
Pro tento rok byly dotace schváleny již v únoru, nyní probíhá jejich vyplácení a Odbor kultury pracuje na urychleném vyplácení záloh.

Rychlá pomoc nezřizované scéně
Diskuze se zaměřila na oblast nezřizovaných kulturních organizací jakožto oblast nesanovanou státem, ve které má sehrát svou roli město. Cílem pomoci má být zachování diverzity a kvality živé kultury na území města Brna. V jednání je odpuštění nájmu za prostory v majetku města. Další podpora by sloužila primárně těm subjektům, kterým nebyl/nebude nájem odpuštěn.

Na větší subjekty apeluje Odbor kultury s žádostí o zintenzivnění komunikace na individuální bázi. V jejich záchraně má však sehrát roli ideálně Ministerstvo kultury. Město avizovalo, že není schopné sanovat ztráty (všech) KKP, ale mělo by pomoci těm v kritické situaci.

Pro menší subjekty se diskutovala konkrétní rychlá pomoc, a to buď formou bezúročné půjčky, mimořádné (navrhované) dotace, nebo tzv. předfinancování.

 

 • Půjčky, které mají představovat větší část alokace, však pro subjekty nezřizované scény nejsou dle několika účastníků debaty vhodným nástrojem pomoci, protože tyto organizace nejsou schopny generovat zisk, aby mohly půjčku splácet. Program půjček může mít význam u subjektů KKP podnikatelského rázu. Půjčky nastavené na státní úrovni viz. Covid II, ale také nejsou řešením (nelze je čerpat) pro řadu subjektů KKP.
 • Mimořádné dotace (viz. Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19) mají představovat pomoc nad rámec běžných dotačních programů, ze kterého budou moci subjekty čerpat 20-50 tis. Dotace bude vyplacena zpětně na základě úhrady uznatelných nákladů uvedených v žádosti (podané v rozmezí od 26. 5. do 31.7.), která bude současně i vyúčtováním. Ve své podstatě se tedy jedná o dar, protože není poskytován na konkrétní účel jako dotace (např. realizaci projektu), ale na zachování kontinuity. OK přislíbil upravit uznatelné náklady na celoroční.
 • Předfinancování – v diskuzi zazněl nápad, že peníze by se městu od organizací vracely krácením budoucích přijatých dotací. Tuto variantu Odbor kultury přislíbil zvážit a projednat.


Schvalování konkrétní pomoci nezřizované scéně proběhne v rámci nejbližšího zastupitelstva: 21. dubna, případně v polovině května.

V diskuzi zazněla kritika města, resp. potřeba lépe definovat klíč, jak spravedlivě peníze rozdělit. Navrhovaný tzv. Rychlý grantu byl označena za “diskriminační”, pokud je otevřen pouze subjektům, kteří obdrželi dotaci města nižší než 500 tis. Kč. Diskutující navrhli městu, aby hledal dále klíč, kterým bude možné odlišit volnočasovou činnost kulturních organizací či podnikatelskou činnost od činnosti, která pro zaměstnance (event. pracovníky) kulturních organizací představuje plnohodnotné živobytí. Prioritou se stává záchrana těch, kteří to bez pomoci nezvládnou. Za stěžejní lze proto považovat snahu kompenzovat náklady spojené s nájemným, mzdami zaměstnanců a energiemi.

Odbor kultury uvítá návrhy na řešení darů. Dále prosí, aby v případě přesunů akcí, vyplnili pořadatelé záznam o akci do kalendáře TIC Brno. Radní pro kulturu připravil zúčastněné na to, že příjmová stránka rozpočtu města nebude naplněna, a město již nyní avizuje, že nedokáže pokrýt veškeré ztráty. Ještě větší dopad bude mít údajně krize na rozpočet příštího roku. Odbor kultury projevil ochotu komunikovat s odborníky i žadateli o dotace individuálně a konzultovat postup, jak pomoci dotčeným organizacím.

—–

Diskuze k opatřením na zmírnění dopadů – COVID-19 na výzvu Brna kulturního
Zápis, 9. 4. 2020

Podklad k diskuzi: Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19, popis zde: http://kulturniparlament.brno.cz/dotacni-program-pro-poskytnuti-dotaci-v-oblasti-kultury-na-zmirneni-dusledku-omezeni-spjatych-s-pandemii-covid-19/

Moderuje: David Oplatek

Forma: online, aplikace Zoom

Účast Magistrátu města Brna/Odbor kultury (OK):
Marek Fišer (MK), Kateřina Vorlíčková (KV), Tomáš Koláčný (TK), Veronika Majíčková (VM), Pavla Lukešová

Počet účastníků: 50

Úvod:

Marek Fišer (MF):

 • Opatření na zmírnění dopadů, některá jsme již učinili.
 • Dotace schváleny již v únoru, ty už nikdo nevezme, vyplácí se. OK pracuje na pomoci dotčeným organizacím – rychlé vyplácení záloh
 • Sbírali jsme data a dotazník (newsletter)
 • Příjmová stránka rozpočtu města nebude naplněna (město žádá stát)
 • Větší dopad na rozpočet bude příští rok

 

Zřizovaná scéna (KV):

 1. 3. všechny org. zavřeli a počítáme ztráty – spočítáno 25 mil. do konce dubna

Dotační program (VM)

 • Podchytit nesaturovanou oblast státem
 • Nástavba nad rámec běžných programů, rychlá pomoc, pro ty, kteří čerpají menší částky
 • Na základě dotazníku, stanoveny uznatelné náklady
 • Větší subjekty – jednáme napříč nezřizovanou scénou, rozvolňujeme smlouvy, uspíšili žádosti o změny. Apel na kontakt s OK, pište, volejte, reagujte na newsl.
 • Vyplácení: žádost bude současně i vyúčtováním, bez podpisu smlouvy po schválení městem (radou), od 26. 5. do 31.7., do 50 tis.
 • Dary jsou méně transparentní, muselo by přes zastupitelstvo nad 20 tis. Kč

 

DOTAZY:

Tereza Raabová:

 • Termíny: Je 31. 7. dostatečně rychlá doba? Obava, že do té doby subjekty nepřežijí…
 • Jste schopni odlišit, jakou činnost dělají subjekty – volnočasovou činnost? Je potřeba zachraňovat org. zaměstnávající lidi!

KV (reakce): Termín: je to průběžné podávání, po podání žádostí se vyhodnotí, nejsou hodnotící kritéria, na základě uhrazených nákladů se proplácí, žádost = vyúčtování. Termín je předběžný, čeká se na schválení programu. Nejbližší zastupitelstvo 21. 4., pak půlka května. Nebude to elektronicky, papírově bude nejjednodušší (plus datová schránka)

TK (reakce): Jednání na radě závisí na projednání v rámci BKP, pak porada a zkusíme předložit na dubnové zastup., ale už nyní je za hranou předložení

TR: Paralelně poběží žádosti na půjčky a dotace – reakce VM: nastaveno buď anebo

TK:

 •  řeší se odpuštění nájmů v městských pronájmech
 • pokud bude dotační titul, směřován na ty, kteří nejsou v nájmu města
 • 8 – 15 mil. Kč = Alokace na kulturu, bude rozděleno
 • Větší část bude formou bezúročných půjček.

MF: Nemůžeme předjímat rozhodnutí rady – vidíme jako výhodnější dotace než půjčky, které snad pomůžou více a mají lehčí administrativu = a)  varianta dotací, b) bezúročných půjček nebo c) forma hybrid

TR: půjčky jsou pro kulturu nevhodné

TK: Město nemá kapacitu pomoci všem, jen zlomek je v podniká kultury a jinak je v brně 170 tis. Podnikajících subj. Chceme prosadit dotace, ale i cesta půjček je cesta udržitelnosti. Půjčka je lepší podpora než žádná…

TR: Osobně preferuji neschvalovat něco, s čím kultura nesouhlasí a nepomůže jim to (je diskriminační), ale raději připravit něco pořádného na květnové zastupitelstvo. Obava, že pak nebudou peníze na větší subjekty později. Co se „subjekty nad 500 tis.“

MF: My teprve o peníze budeme bojovat. Aby pak nebylo pozdě, pokud nyní nic nepředložíme.

KV: Myslíme si, že je lepší s většími subjekty pracovat individuálně. Nechceme házet malé ryby přes palubu. Vetší subjekty bude řešit částečně i podpora z MK – balíček MK avizovaný dnes 9. 4. Chceme zachovat diverzitu. 

Pavla Dombrovská/Divadlo Líšeň (PD):

Půjčky pro nás nejsou reálnou pomocí. Nevím, co bude brzy, negenerujeme zisk a nemáme rezervy, i proto do půjčky nemůžeme jít. Dotace není určena pro nás, jsme za hranicí 500 tis. (650 tis.) Jakým způsobem mám pokračovat? O možnosti dalšího individuálního řešení nevíme. Položky účtovatelné v dotacích nejsou za nás použitelné – je pro nás například zásadní udržet auto na cesty a lidi.

TK: Podpora ze státu i pro OSVČ, pokud by to tak nakonec nebylo, pak město by mělo pomoci. Nejsme schopni sanovat ztrátu, ale měly bychom být schopni pomoci v kritické situaci. 

Simona Škarabelová/MUNI a BK:

 • Antivirus – neznáme administrativní náročnost
 • Rychlý grant – horizont čerpání? Jsou to průběžná čerpání, ale v návrhu je „bude umořeno zpětně“. Vztahuje se tedy jen na náklady do 31. 7., nemůžu tedy čerpat na náklady zbytku roku.

VM: Jde o záchranný balíček a předpokládá se, že jde hlavně o aktuální nájmy. Čerpání na celý rok ještě upravíme. Peníze budou vyplaceny do 30 dnů a nahradí tím rezervy pro fungování.

KV: Nad náklady do 31. 12. 2020 se ještě zamyslíme. (Pak by ale muselo být přiloženo dodatečné vyúčtování)

TK: Apeluji na jednoduchou administraci.

Jan Žůrek/AND:

 • Nastavení opatření mi přijde vhodné. Antivirus je nepoužitelný pro nezřizovanou i zřizovanou scénu.
 • Program půjček – zvážit platnost pro subjekty KKP
 • V Olomouci se škrtá na již běžících grantech.

Josef Buchta (hudební klub Metro):

Souhlasím s Terezou Raabovou, že navrhované opatření není pomoc. Naše ztráty jsou ve statisících měsíčně. Konkurence je i 2x více podpořena, ale sanujeme stejné ztráty… Úleva od nájmu ano, ale pokud náš program nepoběží až do září, pak to nepomůže vůbec. Proto to směřuje k diskriminačnímu opatření. Jde o jiné lodě – malé vs. větší subjekty.

TK: Debaty o širší pomoci vedeme, ale rozpočet města je ve stavu, že 2 mld. musíme škrtat. V mém úseku nejsou peníze – 25 mil. po škrtech, ale potřebujeme 100 mil a více. Podnikatele chceme podpořit, jako jiná města, ale priorita je zachraňovat ty, kteří to bez pomoci nezvládnou…

JB: Pro nás je pomoc v dorovnání konkurenceschopnosti – nepoměru – mít stejnou možnost sanovat. Jak toho dosáhneme? Náklady budou narůstat. Pro většinu hráčů není 20-50 tis. vůbec nic.

TK: Město nebude vyplácet sportu. Kulturní dotace byly schváleny díky OK rychle a jen díky tomu je možné je vyplatit. Plošná podpora velkých hráčů není od Brna možná. Roli musí sehrát stát.

JB: Podporu 50 % by město mohlo zvládnout. (například 300 tis. z 600 tis. nájmů) – městu se to vrátí, až se stav nouze změní. Rozvrstvit tu pomoc, ne plošně stovce subjektů stejně.

TK: V principu s tím souhlasím. Kde na to vezmeme peníze? Na OK nejsou, max 20 mil. Najdeme. Jako Ostrava ideálně mít balík 100 mil. pro větší subjekty, ale potřebujeme koaliční partnery k tomu. (Bavili jsme se o možnosti vycházet z daňových odvodů například.)

KV: Dotační program pro hudební kluby má dlouhodobě problémy – jde o podporu podnikání.  VM: Nelze rozdělit pro všechny subjekty a nediskriminovat – jak máme rozdělit?

JB: Kritéria jsou přece jasná – výše nájmů, zaměstnanců, daně ad. To je měřitelná věc.

Jan Hubáček/Gnomon:

Reakce na Tomáše Koláčného – všechny dotace nebyly vyplaceny, ne ve filmu (Filmový fond). Možná bude 5 mil., nevíme ale. Byť jsme firma, ziskový subjekt, uzávěrka jsou kolem nuly. Půjčka 50 tis. nás nevytrhne. Řešíme snížení nájmu, Covid-II, levnější banky, ale nemají smlouvy se záruční bankou například a hledat novou banku je asi nereálné. Nemáme zaměstnance – OSVČ, Dohody. Jaká je situace s JFNF? Principy APA – neškrtat, zachovat vývoj, extra výzva na natáčení, marketing do zahraničí musí pokračovat.

MF (reakce): Minulý rok se podařilo navýšit na 20 mil (10 a 10 – město a kraj). Pak přišla krize. Dohoda je zachovat těchto 10 mil jako loni. Budeme schvalovat nyní v Brně, očekávám to samé na kraji. Čekám na feedback z kraje, jak podpořit toto prostředí KKP. Případně by se to stáhlo zpět na 5 mil a uplatníme je v kultuře.

Matěj Holan:

Město nemůže sanovat dopady všech v KKP. Soustředit se na živou kulturu. Pak nejde o drastické částky, které město nemůže utáhnout.  Někdo i bude vracet dotace, protože se akce nestanou (Vrátí se odhadem až 20 mil.) Pomoc musí stát velkým hráčům – příspěvkovým organizacím. Dostaneme se na ztráty 80 mil. (zahrnuje příspěvkovky). Podpora menších lokálních subjektů řeší zaměstnanost. Zohlednit image Brna, kterou dělá kultura. S.r.o. se řadí do podnikání, ale v kultuře je potřeba zohlednit jiné fungování s.r.o.

Dary: Nechceme, aby Rada rozdělovala dary na 20 tis.. Výhoda daru je, že se nemusí složitě účtovat nic a hlídat a jsou rychlé. Když se odpouští nájem, je to forma daru, jen nefinančně. Vláda podobně daruje podporu OSVČ. Nevzniká za to „dílo“.

TK: Dar se zvažoval, ale pouze v rovině plošné a ne sektorově. Cesta daru v kultuře by nebyla v koalici průchozí.

KV: Na vrácených dotacích nemáme zatím 20 mil. Dar za poskytnutým účelem je vlastně dotace a nenašli jsme klíč, jak peníze rozdělit. Vyzýváme, aby nás „dotačníci“ kontaktovali. Vítáme návrhy na řešení darů.

JB: Připravit program s větší rozvahou, bylo by lépe hledat klíč v dubnu a v květnu předložit.

Zdeňka Kujová/JIC:

 • V Brně je Strategie pro KKP. KP živí OSVČ – možné proto řešit i v jiných odborech mimo OK. KP vytváří image Brna. Fashion design například: stejná úskalí jako živá kultura, nemají žádné prodeje, nejsou online. Projevy přijdou v letech u architektů. Kreativní odvětví jsou na hraně MPO a MK, a podobně to musíme řešit na naší regionální úrovni.
 • Individuální dotace na akce: Jak tato podpora zavedených akcí? (Prototyp, GameAcces, SerialKiller apod.)

TK (reakce): Neměl jsme zatím odvahu a nechci nyní teď otevírat tuto diskuze o akcích na zastupitelstvu. Chceme je uskutečnit, ale bude záležet na pravidlech shromažďování.

Kamila Zlatušková/Serial Killer:

Podporu města cítíme, vyplacení dotace. Čekáme na vyřízení žádosti v Kreativní Evropě. V září už je plné přesunutých akcí. Dotaci případně vrátíme městu, pokud budeme podpořeni z jiných zdrojů.

Zdeňka Kujová:

Organizátoři Prototyp, Game Access, Gamer Pie  řeší spojení akcí, pro ušetření výdajů ad. Pomohlo by snížení nájmů na BVV.

TK (reakce): Veletrhy mají také problém a bude problém tak umožnit slevu z nájmů.

MF (reakce): Pokud se akce přesouvají, vyplňte na TIC Brno – GotoBrno

Tereza Raabová:

Dotaz na KV: Můžete nyní ještě hledat klíč?

KV: Máme tak 14 dní. 6. 5. by rada schvalovala, tedy do 30. 4. by musely podklady být.  Vyjádření 150 subjektů napovídá, že subjektům stávající návrh pomůže.

Reakce:

ZK: Dotazník byl proveden v začátku krize, subjekty nevěděly dopady. Dotazník nedošel na všechny aktivní subjekty.

VM: Máme reakce od příjemců dotací i. Dotazník šel na všechny i s dotací v dřívějších letech.

ZK: Pojďme se tedy podívat na to, kdo dotazník vyplnil…

Jiří Ludvík/Czech Ensemble Baroque:

Klasické půjčky nejsou pro neziskovky, není z čeho splácet. Je možné předfinancování, kdy peníze by se městu vracely z budoucích přijatých dotací?

KV (reakce): Pokud se dodrží účel dotace, pak by to šlo. Musím promyslet.  Není to špatný tip.

TK (reakce): Jako myšlenka se mi líbí, uvidíme…

 

 Zápis provedla: Lucie Ševčíková

93109681_210135110283536_2590391202528362496_n