Zápis ze schůzky Brna kulturního s Matějem Hollanem

dne 13. 7. 2017, 9:00-10:30

V reakci na vydané posouzení grantového systému jsme dostali pozvání na setkání od Matěje Hollana, náměstka pro kulturu. To se uskutečnilo 13. července 2017 a dvě naše členky měly možnost s náměstkem Hollanem probrat aktuální problematiku dotací pro kulturu v Brně. Zároveň se s ním domluvily na zveřejnění zápisu z této debaty, který si můžete přečíst na následujících řádcích.
Za Brno kulturní Petra Havlíková, Simona Škarabelová

Program setkání:

 • Problémy s dotacemi shrnuté v analýze:
  http://www.brnokulturni.cz/netransparentnost-a-neferovost-dotaci-pro-kulturu-v-brne/
 • Druhé kolo dotací – reakce hodnotitelů/lek na problémy druhého kola dotací
 • Individuální dotace – znovuzavedení velkého množství individuálních dotací (dříve kritizovaných dotací typů A)
 • Dotace pro hudební kluby – zejména nesystémová dotace pro hudební klub Metro
 • Prostor pro nezřizovaná divadla – nedostatek prostorů pro činnost nezřizovaných divadel v Brně
 • Předání vysvědčení Brna kulturního

Zápis:

Druhé kolo dotací:

 • MH: V minulosti byla vždy snaha schvalovat dotace na prvním zastupitelstvu po Novém roce (na konci ledna/začátku února). Letos nastala nestandardní situace kvůli finančním změnám po krajských volbách (více peněz do kultury v Brně)
 • MH Druhé kolo dotací by se standardně nemělo konat a všechny peníze by se měly rozdělit hned

Slib: Matěj Hollan nabídne odborným hodnotitelům možnost setkání s ním a sesbírání zpětné vazby na dotační systém. Jedná se zejména o nejasnosti s druhým kolem dotací v roce 2017.

Individuální dotace

 • Výběr subjektů, které dostaly/dostanou individuální dotaci od města je podle slov Matěje Hollana opřený o názor Rady pro marketing a cestovní ruch, protože se jedná o akce, které mají největší potenciál pro zviditelnění města, vč. zahraničního přesahu ve formě přilákání turistů/tek, resp. představení zahraničních interpretů v Brně.
 • Rozhodnutí o financování “velkých projektů” mimo klasické projektové dotační řízení je dle MH proto, aby se objem dotačních prostředků v projektových dotacích už více nenavyšoval. Nebylo by to s vysokou pravděpobností politicky průchodné.

Návrh Brna kulturního: BK navrhuje v případech všech individuálních dotací v kultuře vyzkoušet vypracovat vždy „odborný posudek“ či nezávislou „důvodovou zprávu“ na individuální dotace jako odborné podepření udělení finanční podpory zejména z kulturního hlediska, ale s přihlédnutím k ekonomickým dopadům, turistickému potenciálu, sociálnímu rozměru a dalším kritériím. „Odborný posudek“ by byl zveřejňován jako příloha rozhodnutí o dotaci a tedy přístupný veřejnosti.

Dotace pro hudební kluby

 • MH: Od roku 2018 bude lépe a přesněji definován popis programu pro hudební kluby v dotačním titulu pro nezřizovanou kulturu.
 • MH: V celém dotačním řízení bude zaveden “arbitr hodnocení”, který bude přizván ke konkrétnímu hodnocení projektů, na kterých se komise pro daný obor neshodne (letos by to byl příklad hudební klub Metro). (Konkrétní podoba tohoto nástroje není ještě zřejmá – zatím není jasné, kdo by byl arbitrem, na základě jakých pravidel pracoval a jak by se jeho hodnocení zohlednilo.)
 • MH: Kromě hodnocení běžných kritérií bude u klubů přihlíženo k hodnocení bezpečnosti a hygieničnosti prostoru.

Prostor pro nezřizovaná divadla (ke zkoušení, hraní, jako sklad)

Jedním z dlouhodobých problémů nezřizované divadelní scéně v Brně je nedostatek a nízká kvalita prostorů, kde mohou divadla nejenom hrát, ale i zkoušet a skladovat rekvizity, dekorace aj. Současné prostory už nedostačují kapacitou, vybavením, cenou,… Divadla proto volají po novém prostoru a obrátila se na Město Brno s žádostí o pomoc (konkrétně společným dopisem s žádostí o využití prostoru Káznice). Pokud by v Brně byl prostor, který by mohl takto nezřizovaným divadlům sloužit, zefektivnilo by to mimo jiné čerpání dotačních prostředků, které by bylo možné vynakládat na jiné nutné výdaje.

 • MH: Brno chce nezřizovaným divadlům pomoci a hledá možné vhodné prostory ve vlastních budovách i ve spolupráci se soukromými majiteli – nicméně vhodných prostorů (velikostně, technicky, dostupností) není dostatek.
 • MH: Případný prostor je možné základně vybavit prostřednictvím financí z magistrátu – preferovanou variantou však je, že by správa podobného prostoru byla pod sdružením nezřizovaných divadel, nikoli pod některou z příspěvkových organizací města.
 • MH: Káznice jako divadelní prostor může plně sloužit až za poměrně dlouhou dobu (5-7 let) – není možné proto o ní v současnosti uvažovat.

Slib: MH bude pokračovat v komunikaci a hledaní vhodného řešení se skupinou divadel, která se na něj obrátila.

Předání vysvědčení Brna kulturního

 • Brno kulturní předalo Matějovi Hollanovi vysvědčení po 2,5 letech činnosti Rady města Brna v oblasti kultury.