TZ: Vysvědčení Brna kulturního: Nejlepší je navýšení financí v kultuře, nejhorší netransparentnost v jejich rozdělování

Brno kulturní vystavuje brněnské radnici už druhé vysvědčení. Vysvědčení Brna kulturního navazuje na předvolební Několikatero brněnské kultury a první vysvědčení z roku 2016 a reflektuje pokrok v dosažení cílů kulturní politiky. Průměr sedmi známek koalice je přesně 2 celé, stejně jako v minulém období. Nejlepší známky – tedy jedničky – získala za zapojení do evropského kulturního života, financování kultury a kulturní koncepci, nejhorší – čtverku – za netransparentnost v přidělování dotací.

 Vysvědčení hodnotí působení vládnoucí koalice v Brně v předem daných tematických oblastech, a to v období od ledna 2016 do června 2017. A jak to celé dopadlo? V jednotlivých bodech jsme udělili následující známky:

 

  1. koncepční dokument rozvoje kultury v Brně (ZNÁMKA 1)

Kladně hodnotíme zapojení veřejnosti a výstupy plánovací části, kdy vznikly dva dokumenty: Shrnutí analytické části a Vize (strategie kultury a kreativních odvětví města Brna). Procesu však chybí jasnější leadership ze strany radnice a rychlejší postup po milnících tvorby strategie (původní plán se dostal do mírného skluzu).

  1. výběrová řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací (nehodnoceno)

Nehodnoceno, žádná relevantní výběrová řízení v oblasti kultury se v tomto období nekonala.

  1. rady kulturních příspěvkových organizací (nehodnoceno)

Nehodnoceno z důvodu nejasností v právní úpravě postavení rad u příspěvkových organizací.

  1. koordinační skupina pro kulturu (ZNÁMKA 3)

Kladně hodnotíme participativní vytváření kulturní politiky. Toto pozitivum by však mohl snadno zastřít fakt, že Brněnský kulturní parlament žádnou poradní funkci nemá, nemůže vznášet připomínky či návrhy. Není tedy možné mluvit o kulturním parlamentu jako poradním orgánu města v oblasti kultury.

  1. financování a transparentnost nezávislé kultury (Finance: ZNÁMKA 1, transparentnost: ZNÁMKA 4)

Od roku 2015 je objem finančních prostředků v dotačním systému pro kulturu pravidelně navyšován. Pro rok 2017 předpokládaný rozpočet převýšil o více jak 10 mil. Kč závazek stanovený v koaliční smlouvě (navýšit dotační systém do roku 2018 na 30 mil. Kč). Naše výhrady se týkají netransparentního přidělování finančních prostředků komerčním akcím formou platby za propagaci města, individuálních dotací přidělovaných politiky a odloženého termínu výplaty dotací, který nezávislým umělcům stěžuje existenci. Za průhlednost systému dotací hodnotíme známkou 4. Za navyšující se objem prostředků známkou 1.

  1. kreativní centrum v bývalé káznici (ZNÁMKA 2)

Projekt Kreativního centra Brno nabral více než roční zpoždění, zvláště kvůli návrhu na zpamátnění, který v lednu 2016 vyústil v částečné zpamátnění objektu bývalé káznice. Tento případ ukázal, že zájmy různých skupin mohou způsobit velké ohrožení celého projektu a město by mělo být na podobné situace komunikačně připraveno kvalitní analýzou rizik.

  1. kandidatura Brna na titul Evropské hlavní město kultury (ZNÁMKA 1)

Vedení města Brna za poslední tři roky posílilo rozvoj všech odvětví kultury ve městě, což se odráží v etablování významných kulturních akcí a festivalů. Kromě akcí v oblasti hudby, kterou je opětovná kandidatura města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby, zahájení výstavby Janáčkova kulturního centra a podpora řady hudebních akcí, se podařilo zahájit tradici dalších festivalových akcí.

Zde najdete text v pdf: Vysvedceni_BrnoKulturni_2017