Srovnávací analýza zřizovacích listin BKC a TIC

Martin Bernátek provedl analýzu transformace BKC na TIC a dospěl k závažným závěrům, které shrnujeme níže. Podrobnou argumentační oporu pro tvrzení naleznete ZDE.

  • Dochází k utlumení veřejně prospěšné činnosti. Akce pro veřejnost mají podpořit turistický ruch, nikoli turistický ruch být veřejně prospěšný. V předmětu činnosti převážila podpora zájmů města a jeho politického vedení, nikoli jeho občanů a veřejnosti.
  • Změnou předmětu činnosti byl předmět činnosti zevšeobecněn, to může vést k finančnímu krytí i činnosti neodpovídající hlavnímu účelu instituce nebo nepořádané městem a jeho příspěvkovými organizacemi. V důsledku může dojít ke zneprůhlednění při nakládání s veřejnými prostředky
  • Vyčleněním TIC z řízení Odboru kultury a zahrnutím do rozpočtové položky „cestovní ruch“ se partnerskou institucí projektu Program rozvoje kultury města Brna stává organizace působící mimo specificky kulturní pole.
  • Vedoucí TIC, Petra Kačírková, se stala zároveň koordinátorkou Programu rozvoje kultury. Mohla tak o celkové vizi kultury v Brně rozhodovat nad rámec možností a pravomocí ostatních partnerů a příspěvkových organizací. V důsledku toho mohla ovlivňovat podobu dokumentu výrazně ve prospěch vlastní instituce.
  • Změna BKC na TIC byla zveřejněna náhle. Vzhledem ke stranické příslušnosti Petry Kačírkové, vítězky výběrového řízení na ředitelku, a složení výběrové komise je na místě pochybnost o politické nepodjatosti celého procesu.