Nominujte si své odborníky!

Chcete si být jistí, že kulturní granty budou posuzovat kvalitní odborníci a odbornice? Nominujte své zástupce a zástupkyně do odborné hodnotící komise, která bude posuzovat žádosti o jednoleté i tříleté dotace na projekty/celoroční činnost v oblasti kultury.

Text výzvy Magistrátu města Brna najdete níže a na tomto odkazu.

Pokud nechcete konkrétní lidi oslovovat sami, napište nám na info@brnokulturni.cz svůj tip a my vámi navržené odborníky/ce oslovíme a nominujeme za Brno kulturní.

Výzva Magistrátu města Brna k nominaci kandidátů na odborné členy hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotace typu B v oblasti kultury

V souvislosti se změnami v systému poskytování dotací typu B v oblasti kultury schválenými Zastupitelstvem města Brna dne 1. 10. 2013 a Radou města Brna dne 8. 10. 2013 Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“) veřejnost k nominaci kandidátů na odborné členy komise pro hodnocení žádostí o dotace typu B v oblasti kultury (dále jen „hodnotící komise“). Tato hodnotící komise bude posuzovat žádosti o jednoleté i tříleté dotace na projekty/celoroční činnost v oblasti kultury. Dále bude hodnotící komise sledovat čerpání tříletých dotací typu B (dohled) poskytnutých v oblasti kultury a průběh realizace projektů/celoroční činnosti.

Členové hodnotící komise Hodnotící komise bude složená jak z odborných členů, tak i z členů Komise Rady města Brna pro kulturu. Z celkového počtu bude maximálně 11 odborných členů hodnotící komise a dále budou členy hodnotící komise všichni členové Komise Rady města Brna pro kulturu. Odborní členové hodnotící komise budou jmenováni na tříleté funkční období, konkrétní délka funkčního období však může být kratší v závislosti na četnosti žádostí o dotace v konkrétních oblastech dotačních programů v daném kalendářním roce.

Nominace členů hodnotící komise

Nominace na odborné členy hodnotící komise zasílejte nejpozději do 13. listopadu 2013, a to na emailovou adresu ok@brno.cz nebo poštou na adresu Odbor kultury Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno. V případě zaslání nominace poštou je rozhodující razítko podání k poštovní přepravě. Návrh na nominaci musí obsahovat:

1. jméno a příjmení kandidáta
2. profesi, kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta v dané oblasti
3. určení oblasti, do které je kandidát nominován – viz níže
4. kontaktní údaje – telefonní kontakt, příp. emailovou adresu
5. vyjádření, zda kandidát je obeznámen s kandidaturou a zda s ní souhlasí.

Oblasti dotačních programů
• Audiovizuální tvorba (film), nová média
• Divadlo, performance, cirkus
• Hudba
• Klubová činnost
• Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
• Literatura
• Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
• Tanec
• Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Výběr z nominovaných osobností provede poradní sbor náměstkyně primátora města Brna pro kulturu. Členy hodnotící komise jmenuje rezortní náměstek primátora města Brna pro kulturu. Práce odborného člena hodnotící komise bude odměňována finanční částkou ve výši 5 000 Kč ročně. Před započetím práce každý člen hodnotící komise podepíše čestné prohlášení o mlčenlivosti a o tom, že není v konfliktu zájmů.