Financování kultury a kulturní instituce v poslaneckých volbách 2013

Kultura je také tématem říjnových poslaneckých voleb. Níže vám přinášíme výtah z volebních programů politických uskupení kandidujícím ve všech krajích a s veřejně dostupným programem. V souladu s cíli a stanovisky Brna kulturního se zaměřujeme se na prostředky na kultury a veřejné kulturní instituce.

Kultura jako taková má v nynější politice a nadcházejících volbách malý význam  – v porovnání např. s církevními restitucemi nebo odpolitizováním státní správy. To ovšem není důvod, aby nejsilnější politické strany  – mimo ČSSD A KSČM –  nevěděly nebo tajily, koho nominují na vedení vládního resortu kultury – jak se stalo v nedávné debatě v Českém rozhlase.

Přesto bude užitečné před volbami srovnat konkrétnost a bezobsažnost cílů a slibů politických uskupení. Překvapit může shoda na potřebě zákona o veřejnoprávních kulturních institucích u ČSSD s TOP 09 nebo propracovanost programu pro kulturu u malé Strany živnostníků ČR. Věnujte proto pozornost částem o kultuře té strany, kterou budete, ale i nebudete volit. Jak zdůraznil filosof Karel Kosík před necelým půl stoletím: „Lhostejnost k politice ještě nikomu nezaručila, že nebude jejími výsledky zasažen“.

Přejeme bedlivé čtení. Strany řadíme dle volebních čísel. Odkazy na jednotlivé volební programy naleznete zde.

1. ČSSD

„Zajistíme zvýšení výdajů na kulturu z výnosu odvodu z provozování loterií.“

„Přijmeme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování.“

2. Strana svobodných občanů

„Rostoucí role státu v provádění ochrany autorských práv má škodlivé vedlejší důsledky pro kulturu. Svobodní se proto v této oblasti přiklánějí k občanskoprávnímu řešení sporů a efektivnímu využívání technologických prostředků na úkor veřejného práva a státních regulací .“

(Pozn BK: Strana svobodných občanů mimo programový dokument navrhuje mj. zrušit příspěvkovou organizaci ministerstva kultury Institut umění – Divadelní ústav).

3. Česká pirátská strana

(Pozn BK: program bez částí o kultuře).

4. TOP 09

„TOP 09 se proto zavazuje, že v následujících letech prosadí každoroční nárůst výdajů na kulturu, stejně jako se jí to v minulém období podařilo u vědy a výzkumu.“

„Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme: […] vícezdrojové a víceleté financování kultury […] zákon umožňující transformaci státních a obecních kulturních institucí na veřejnoprávní instituce (bez ztráty jejich právní kontinuity).“

5. HLAVU VZHŮRU – volební blok

(Pozn BK: program bez částí o kultuře).

6. ODS

„Úkolem všech institucí, které přerozdělují peníze (z rozpočtu ČR nebo EU) formou grantů, je, aby rozhodovaly na základě předem jasných kritérií a aby celé grantové řízení bylo přehledné a hospodárné“

„V uplynulých letech stát necitlivě ovlivňoval řízení kulturních institucí v naší zemi. Posledním příkladem je dění v Národním divadle. Jsme poučeni a napříště nepřipustíme personální změny, které by proběhly bez ohledu na odbornost, stabilitu instituce a dobré mravy.“

10. Strana soukromníků České republiky

„Pro letošní rok byla výše finanční částky rozpočtu MK ČR určená na podporu živé kultury zkrácena na historické minimum. Celkový rozpočet ministerstva se ale oproti loňskému roku nesnížil – naopak, paradoxně se zvýšil! Na rok 2012 vyčlenilo MK na Kulturní služby a podporu živého umění celkem 372 248 000 Kč. V rozpočtu pro letošní rok je to 280 410 000 Kč. To představuje bezmála stomilionový pokles. Klesá podpora kulturních služeb, podpora živého umění, obnova kulturních památek, podpora kultury národnostních menšin. Budeme prosazovat, aby kultura začala být konečně chápána jako odvětví, do kterého je výhodné investovat finanční potenciál, čas, energii i lidský potenciál pro budoucí vývoj naší společnost“

[…] Budeme prosazovat:

a) aby se stát zavázal dlouhodobě odvádět nejméně o 15 % ze státního rozpočtu na kulturu více, než dosud,

b) aby granty EU na umění a kulturu byly bezezbytku využívány, nikoliv zneužívány,[…]

d) aby byl vypracován korektní systém financování divadel, a to i divadel v soukromých rukách,

e) výrazné daňové  zvýhodnění podnikatelských subjektů při transparentním podporování umění a kultury,

f) aby soukromá divadla, filmoví tvůrci, hudební tělesa atp . měli možnost čerpat finance z vyhlášených  grantů, ale také z programů Českomoravské záruční  a rozvojové banky a z dalších zdrojů . Naši zástupci na radnicích ve městech a obcích budou dbát mimo jiné na to, aby byla rozvíjena a podporována kul- turní výchova mládeže a všech našich spoluobčanů,“

11. KDU-ČSL

„Zasadíme se o řádné čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a dalších nadnárodních finančních mechanismů např. Norsko/EHP.“

„V rámci efektivního využívání finančních prostředků se zaměříme na transparentní činnost národních kulturních institucí.“

13. Suverenita – strana zdravého rozumu

(Pozn BK: program bez zmínky o financování kultury a postavení veřejných kulturních institucí).

15. SPOZ

„Kulturní politika musí bezpochyby podporovat ty špičkové kulturní instituce, které zvyšují prestiž ČR ve světě. V souladu s naším celkovým programem – preference investic před spotřebou – však za dominantní součást naší kulturní politiky pokládáme investice do oprav často chátrajících kulturních památek, jejichž rekonstrukce by, mino jiné, výrazně přispěla i k rozvoji regionálně diferenciovaného cestovního ruchu.“

17. Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury

„Budeme podporovat investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu ochrany národního kulturního dědictví a propagace Českého umu ve světě. Česká kultura – hudba, výtvarné umění a film mají velký zatím téměř nevyužívaný ekonomický potenciál a to hlavně v exportu do zahraničí.”

18. DSSS

(Pozn BK: program bez zmínky o financování kultury a postavení veřejných kulturních institucí).

20. ANO 2011

„Příspěvkové organizace spadající do gesce MK je třeba postupně transformovat na tzv. veřejnoprávní instituce, zvlášť naléhavé se to jeví v souvislosti s nedávnou krizí kolem Národního divadla. Odpolitizujeme jmenování ředitelů klíčových kulturních institucí a členů mediálních rad.“

„Zamezíme chaosu a podfinancování resortu, dávno navrhované financování ve výši 1% státního rozpočtu stále není realitou“ […] Posílíme grantové a vícezdrojové financování kultury, je neúnosné, když např. na významné kulturní zařízení ve statutárním městě nepřispívá ani příslušný kraj, ani ministerstvo kultury, vyřešíme situaci kolem Státního fondu kultury.“

21. KSČM

„Opětovné zařazení kultury do snížené sazby DPH a zvýšení výdajů na kulturu na 1 % státního rozpočtu, zavedení daňových asignací.“

„Obranu existující sítě kulturních zařízení a podporu jejího rozšiřování, jakožto i podporu kulturního života v regionech a oživení kulturních památek.“

22. LEV 21

(Pozn BK: program bez částí o kultuře).

23. Strana zelených

„prosadíme naplnění závazku předchozích vlád navýšit státní podporu na kulturu na 1 % státního rozpočtu. […] Vytvoříme stabilní a nediskriminační prostředí pro kulturní organizace včetně víceletých grantů. Navrhneme a prosadíme koncepci bankovních garancí a investičních pobídek pro kulturní projekty.

„Obnovíme povinnost věnovat dvě procenta rozpočtu každé veřejné stavby na její doplnění uměleckými díly prostřednictvím soutěží. Podpoříme vícezdrojové financování kultury a navýšení prostředků do Státního fondu kultury.“

zpracoval Martin Bernátek