FAQ k novému systému dotací Statutárního města Brna

KDY SE ŽÁDÁ?

V roce 2013 žádáme na rok 2014, uzávěrka žádostí je 29. listopadu 2013. V dalších letech (viz web – odbor kultury MMB Brno) předpokládáme uzávěrku žádostí do konce října.

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Pokud jsem právnická osoba (nezřízená za účelem zisku) a působím v oblasti kulturyminimálně čtyři roky, tak mohu žádat o:

–   celoroční činnost na tři roky (víceleté dotace)

–   projekt (neinvestiční) uskutečněný v průběhu tří let  (víceletá dotace)

–   celoroční činnost na jeden rok (jednoletá dotace)

–   projekt (jednoletá dotace)

 

Pokud jsem právnická osoba (nezřízená za účelem zisku) a působím v oblasti kulturyminimálně dva roky, tak mohu žádat o:

–   celoroční činnost na jeden rok (jednoletá dotace)

–   projekt (jednoletá dotace)

 

Pokud jsem právnická osoba zřízená za účelem zisku, působím v oblasti kulturyminimálně čtyři roky:

–   neinvestiční projekt uskutečněný v průběhu tří let, (víceletá dotace)

–   projekt (jednoletá dotace)

 

Pokud jsem právnická osoba zřízená za účelem zisku:

–   projekt (jednoletá dotace)

Pokud jsem fyzická osoba podnikající a působím v oblasti kultury minimálně čtyři roky, tak mohu žádat o:

–   neinvestiční projekt uskutečňovaný v průběhu tří let (víceletá dotace)

–   projekt (jednoletá dotace)

 

Pokud jsem fyzická osoba podnikající, či nepodnikající, právnická osoba s menšími než dvouletými zkušenostmi (téměř kdokoli), tak mohu žádat o:

– projekt (jednoleté dotace)

NA CO MOHU ŽÁDAT DOTACI?

Na jakékoli kulturní aktivity, akce a projekty realizované ve městě Brně, nebo reprezentující brněnskou kulturu. Je nutné rozlišovat mezi žádostí na celoroční činnost (jednoletou, nebo tříletou) a žádostí na jednorázový projekt uskutečněný v průběhu jednoho či tří let.

projekt = konkrétní tematicky vymezené aktivity (koncert, cyklus přednášek, divadelní představení, cyklus výstav, festival filmový atd.), tedy výsledek činnosti subjektu

celoroční činnost = podpora vlastního fungování subjektu vyvíjejícího aktivity v oblasti kultury

KOLIK ŽÁDOSTÍ MOHU PODAT?

„…V jednom kalendářním roce lze žádat na tři projekty (jednoleté, nebo tříleté), nebo lze podat jednu žádost na celoroční činnost (jednoletou, nebo tříletou)…“ viz manual OK MMB (B/6 slide č. 13)

V budoucnu budou moci držitelé tříleté dotace (projekt i činnost) podat pouze dvě žádosti o dotaci, jelikož jednu dotaci už mají.

Každý musí zvážit strategii žádostí a své možnosti realizace. Každý jde do soutěže, kdo neuspěje s tříletými dotacemi, může žádat až v dalším roce.

Finanční prostředky na tříleté dotace typu B budou poskytnuty maximálně do výše 30 % ze schváleného objemu finančních prostředků určených v rozpočtu statutárního města Brna na tento účel v příslušném kalendářním roce. Ve druhém a třetím roce běhu tříletých dotací se finanční prostředky určené na jednoleté dotace sníží o částku rezervovanou na pokrytí již schválených tříletých dotací. (viz Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna (část A a B/6) str. 5)

KDE NAJDU ŽÁDOST? ZDE

O KOLIK MOHU ŽÁDAT?

Jedním z hodnotících kritérií je reálnost a přiměřenost nákladů, tedy finanční příčetnost žadatele. Přepálit žádost je tedy neúčelné, protože umělé navyšování neobhájíte.

Žádat můžete maximálně na 70% celkových nákladů projektu, s tím, že vlastní výši přidělené dotace určuje hodnotící komise.

JAK ŽÁDAT O DOTACI?

Vyplnit formulář dostupný na stránkách Odboru kultury MMB, pokud nevím jak, je vhodné si pročíst manuál dostupný ZDE. Pro zjednodušení dbejte o dodání všech povinných příloh, vyjmenovaných ve formuláři.

Žádosti, včetně všech příloh musí být dodány do konce listopadu na OK MMB. (poštou, osobně, nebo pomocí datové schránky)

JAK SI PORADIT S FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI?

Nejprve je nutné rozhodnout, v jaké kategorii žádám.

– v manuálu na stránkách OK MMB “oblast dotačních programů”

– ve formuláři kolonka “Oblast”

Oblasti dotačních programů

● Audiovizuální tvorba (film), nová média

● Divadlo, performance, cirkus

● Hudba

● Klubová činnost

● Kulturně vzdělávací a zájmová činnost

● Literatura

● Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic

● Tanec

● Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Rozhodnutí kam patří kulturní aktivita je na žadateli.

Poté vyplníme základní údaje o žadateli.

Důležitým hodnotícím kritériem je hodnověrnost (kredibilita) žadatele, tedy vaše schopnost naplnit projekt.

Napište, co jste zač, co děláte a jaké máte výsledky. Doložte to popisem a materiály k předchozím aktivitám. Stručně prokažte, že jste schopni naplnit to, nač žádáte.

Pro hodnotitele je zcela stěžejní přínos projektu. Ve formuláři jsou vypsány jednotlivé charakteristiky přínosu. Není potřeba naplnit všechny vyjmenované kategorie. Popište hlavně jedinečnost a přínos vaší aktivity pro město, která může vstupovat do jedné či více kategorií.

Není záměrem hodnotit rozsah (co nejvíc kategorií v žádosti), ale kvalitu vašeho přínosu pro kulturu, tedy pro město.

Věnujte prosím pozornost popisu obsahu projektu, včetně všech požadovaných náležitostí.

Podepište si žádost :)

KDO, CO, JAK HODNOTÍ

Projekty posuzuje hodnotící komise, která se skládá ze dvou částí, jednou z nich je komise odborná, složená z nominovaných odborníků (které můžete do 13. 11. nominovat), druhá část hodnotící komise je složena ze členů komise kultury zastupitelstva města Brna (politická část komise). Výstupem posudků a společného jednání obou částí jedné hodnotící komise je bodové hodnocení žádostí.

Odbor kultury posuzuje pouze formální náležitosti žádosti.

Hodnotící komise posuzuje obsah, přínos, finanční rozvahu a schopnost naplnit projekt, proto buďte struční, jasní a pokuste se záměr svého projektu či činnosti popsat co nejkonkrétněji.

Hodnotí se všechny žádosti společně, podstatné je co projekt přináší, nikoli částka, o kterou žádáte. Malí žadatelé mají stejné šance jako velké víceleté žádosti.

KDY, KDE A JAK NAJDU VÝSLEDKY?

Tabulka s bodovým hodnocením bude umístěna na webových stránkách města Brna. Kompletní výsledky hodnocení vaší žádosti můžete nahlédnout osobně na Odboru kultury magistrátu města Brna.

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106) můžete žádat o sdělení všech výsledků. (ty jsou pak uvedeny na webu města Brna).