Brno kulturní hledá zástupce nezřizované kulturní scény do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně

V souvislosti s Programem rozvoje kultury se pod hlavičkou magistrátu města Brna ustavuje Koordinační skupina pro kulturní politiku v Brně.

Poslání skupiny

Posláním skupiny je vytvářet partnerství mezi odbornou veřejností, kulturní obcí a veřejnou správou, podporovat a zajišťovat jejich dlouhodobě udržitelnou vzájemnou komunikaci a spolupráci a vypracovat vizi kulturní politiky města Brna. Ve svém poslání navazuje na poradní sbor Rady města Brna pro kulturní politiku. Smyslem a podmínkou tohoto partnerství a vzájemné spolupráce je shoda na navrhovaných prioritách a strategických cílech rozvoje kultury ve městě Brně.

Cíle koordinační skupiny

–        revize a úprava návrhové části Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace,

–        vypracování cílů kulturní politiky města Brna či akčních plánů na určité období,

–        změna grantového systému,

–        příprava projektu dlouhodobé platformy spolupráce.

Složení skupiny

Skupina bude spolu s koordinátorem složena ze zástupců těchto oblastí:

–       dva zástupci akademické sféry, jedním z nich je předseda poradního orgánu pro kulturu náměstka, resp. náměstkyně primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní (dále náměstkyně primátora),

–       čtyři zástupci statutárního města Brna:

  • náměstkyně primátora,
  • předseda, resp. předsedkyně Finančního výboru ZMB,
  • předseda komise RMB pro kulturu,
  • vedoucí Odboru kultury MMB,

–       tři zástupci veřejnou správou nezřizovaných kulturních organizací působících v Brně,

–       tři zástupci zřizovaných kulturních organizací působících v Brně,

–       jeden zástupce TIC.

Jako stálí hosté budou na jednání přizváni zástupce Kanceláře primátora města – kanceláře strategie města, zástupce TIS MMB.

Jsme přesvědčení, že zástupci městem nezřizovaných kulturních organizací by měli mít silný mandát a velkou motivaci k práci v této skupině. Proto jsme se rozhodli obsadit tato místa pomocí veřejné volby.

Prosíme Vás proto o návrhy vhodných kandidátů či o Vaše vlastní kandidatury. Kandidatury zasílejte do úterý 15. května na mail info@brnokulturni.cz. Kandidatura musí vedle kontaktu (e-mailová adresa, telefonní číslo) obsahovat celé jméno, profesi a kvalifikaci kandidáta.

V úterý 22.5.2012 od 18.00 proběhne v sále kavárny Kunštátská Trojka veřejná volba. Tři kandidáti, kteří získají největší počet hlasů přítomných účastníků setkání, budou až do příštích komunálních voleb zastupovat nezřizovanou kulturní scénu v Koordinační skupině. Věříme, že díky systému volby konané během veřejného setkání budou tuto část kulturní scény v Brně zastupovat ti nejvhodnější zástupci.

Princip volby

do 15. 5. 2012: podávání kandidatur na mail info@brnokulturni.cz

22. 5. 2012: volby během veřejného setkání

Každý z účastníků setkání bude mít jeden hlas. Po zápise obdrží volební kartu se jmény jednotlivých kandidátů. Po kandidátských řečech jednotlivých kandidátů (kandidátská řeč max. 2 minuty) proběhne samotná volba, kdy volič zatrhne jména maximálně třech kandidátů na volebním lístku a lístek vhodí do volební urny. Po ukončení hlasování budou lístky sečteny a 3 kandidáti s největším počtem hlasů budou zastupovat městem nezřizovanou kulturní scénu v Koordinační skupině.

Předpokládané ustavení Koordinační skupiny: konec května 2012.