30. 3. 2012 Brno kulturní: Kdo nese odpovědnost za Program rozvoje kultury města Brna?

Odpovědnost za Program rozvoje kultury města Brna nesou ředitelka TIC Petra Kačírková a vedoucí odboru kultury Viera Rusinková

Magistrát města Brna (MMB) zveřejnil 2. 3. 2012 dokument, ve kterém poskytl vypořádání se všemi relevantními připomínkami k dokumentu Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace (PRK), které měla veřejnost možnost sdělit do 25. ledna 2012.

Ze strany odborné veřejnosti byla dokumentu mimo jiné vytknuta neodbornost jeho částí, nejednotnost užívané terminologie (např. připomínky č. 4/17, 48/133, 27/69) nebo absence jasně definované vize a cílů, jejichž důležitost je pro jakýkoliv strategický dokument zásadní (přip. 27/75, 49/136).  Kritika byla automaticky adresována vůči zpracovatelské firmě DHV CR, s. r. o. Z vyjádření hlavního koordinátora projektu plyne, že odpovědnost za neodborně zpracovaný dokument nesou ředitelka TIC Petra Kačírková (ČSSD) a ředitelka Odboru kultury Viera Rusinková, nejen DHV.

Mezi obě byla rozdělena pozice „odborného koordinátora II“ ve výši jednoho celého úvazku. PhDr. Viera Rusinková měla od 24.1. 2011 do 8.5. 2011 úvazek ve výši 0,3 a od 9.5. 2011 ve výši 0,25. PhDr. Kačírková, Ph.D. měla od 9.5. 2011 úvazek ve výši 0,75. Dle projektové žádosti, resp. Vyjádření z města měl být „odborný koordinátor II“ zapojen do projektu po celou dobu jeho realizace a mezi jeho činnosti mělo patřit: spolupráce při řízení dílčích aktivit, získávání dat a jejich vyhodnocování, tvorba rozvojového dokumentu, evaluace realizace aktivity, poskytování součinnosti s dodavateli. V rámci projektu měl také spolupracvat s hlavním koordinátorem projektu, dále s ostatními koordinátory a realizačním týmem.

Jako příklad výrazného zásahu uvádíme proměnu prioritních os PRK. „Zdá se, že zpracovatel musel s koordinátorkami spíše bojovat o navrhovaná řešení než spolupracovat na kvalitním výsledku,“ doplnil Martin Bernátek. Ještě v prosinci navrhovalo DHV tyto priority:

1. Infrastruktura a dostupnost

2. Spolupráce subjektů, propagace kultury a informovanost návštěvníků

3. Diverzifikace financování brněnské kultury.

 Jak vyplývá ze zápisu ze 14. 12. 2011 se však především ředitelka TIC doktorka Kačírková, „nemohla s navrženými osami ztotožnit“, jsou dle ní příliš kontroverzní, a proto navrhuje osy zobecnit. Nové prioritní osy pro Brno jsou:

1. Infrastruktura a financování

2. Propagace, marketing a spolupráce

3. Cestovní ruch a kulturní destinace